Polityka Cookies

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez UCLIN z siedzibą w Warszawai przy Al.Niepodległości 74/27.

Powierzone nam dane osobowe służą wyłącznie w celu realizacji umowy
- wysłania zamówienia oraz
- jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o dostępnych poradach, artykułach doradczych, a także o nowościach, promocjach oraz wyprzedażach


Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

Prawa dostępu do danych

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie Twoje Konto, każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

    • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
    • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
    • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Pomoc prawna

W razie potrzeby zasięgnięcia porady lub pomocy prawnej w sprawie transakcji internetowych polecamy witryny: